Innosign, organizácia podporujúca mladých a dospelých nepočujúcich a používateľov posunkového jazyka, spustila na Slovensku pilotné školenie ART&SIGNS.

Cieľom tohto európskeho projektu je sprístupniť umenie a kultúru nepočujúcim prostredníctvom vývoja inovatívnych vzdelávacích zdrojov pre pracovníkov múzeí.

Innosign ako jedna z partnerských organizácií a koordinátor projektu ART&SIGNS zabezpečí školenia na testovanie a overenie výsledkov projektu vrátane učebných osnov, elektronickej vzdelávacej platformy a videoslovníkov. Pilotný projekt sa uskutoční od 11. októbra do 30. novembra 2023 v dvoch slovenských mestách – Košiciach a Veľkom Šariši.

Pilotného školenia sa zúčastní 15 odborných pracovníkov múzeí vrátane zamestnancov múzeí, marketingových pracovníkov a sprievodcov. Školenie bude pozostávať z celkovo 50 hodín kombinovaného vzdelávania, ktoré bude kombinovať online a osobné stretnutia. Na vedení častí programu sa budú podieľať nepočujúci školitelia.

Cieľom pilotného projektu je posúdiť účinnosť školiacich materiálov a nástrojov vyvinutých v rámci projektu ART&SIGNS. Od účastníkov sa bude zbierať spätná väzba s cieľom identifikovať silné stránky a oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť. To umožní partnerstvu zdokonaliť zdroje pred ich zavedením v plnom rozsahu v celej Európe.

Program odbornej prípravy zahŕňa základnú slovnú zásobu v slovenskom posunkovom jazyku, komunikačné stratégie a základné poznatky o kultúre nepočujúcich. Účasťou na pilotnom projekte získajú pracovníci múzeí zručnosti potrebné na správne privítanie a komunikáciu s nepočujúcimi návštevníkmi.

Okrem vzdelávacieho programu sa v rámci pilotného projektu otestuje aj účinnosť podporných zdrojov, ako sú e-learningová platforma, otvorené vzdelávacie materiály a videosprievodcovia, ktoré boli vyvinuté počas projektu. Spätná väzba získaná počas pilotného projektu umožní Innosign a jeho európskym partnerom zdokonaliť prístup k odbornej príprave pred jej úplným zavedením do všetkých múzeí na medzinárodnej úrovni.

Innosign je hrdý na to, že môže zohrávať kľúčovú úlohu pri pilotovaní tejto významnej iniciatívy na podporu inklúzie a prístupnosti v slovenskom sektore umenia a kultúry.

O priebehu pilotného školenia, konkrétne o jednotlivých moduloch, vás budeme pravidelne informovať. Sledujte zaujímavé novinky a aktualizácie projektu.

https://youtu.be/aMB1f66K4no

Video v SPJ (slovenský posunkový jazyk) je zhrnutím slovenských textov tohto blogu, resp. uvedených odkazov, preto nie je titulkované.